ФИЛТРАЦИОННА ПЛАЗМАФЕРЕЗА

Терапевтичната афереза е нов и съвременен метод за лечение на повече от седемдесет и пет тежки и нелечими заболявания при човека. През последните петдесет години медицинската наука и технологии развиват и усъвършенстват методологията на производствената плазмафереза и терапевтична афереза.

Животът на човека представлява форма на съществуване на неговите белтъци. „Един ген – един белтък”. Тъканната травма, като биологично явление, довежда до каскада от нарушения и промяна във функцията на всеки отделен белтък. Едновременно с промяна на полипептидите, се променя биологичната роля и активността на клетъчните компоненти на кръвта. В този смисъл, при сепарирането на белтъци и кръвни клетки, се въвеждат определенията: терапевтична плазмафереза за сепариране на човешки белтъци и терапевтична цитофереза при сепариране и обработка на човешки кръвни клетки.

Терапевтичната плазмафереза е метод, при който се извеждат екстракорпорално части от циркулиращата кръв на човека и това количество кръв се прекарва през полупропусклива мембрана, която отделя патологичните белтъци и ги отстранява от кръвообръщението. Същата процедура може да се извършва и чрез периодично поставяне на отделената човешка кръв в центрофуга. В зависимост от оборотите, които предварително са зададени на центрофугата, могат да се разделят белтъците от кръвната плазма като патологичните се изхвърлят извън тялото, а нормалните се връщат обратно в кръвообръщението. Тази терапевтична сепарация на белтъци и клетки е известна в науката като гравитационна сепарация на клетки и белтъци.

Мембранната афереза, като класически метод на сепарация на елементите на кръвта, използва методите на диализа, филтрация, диафилтрация и др. чрез произведени по химичен начин полупропускливи мембрани.

Нанотехнологичните полупропускливи мембрани са качествено ново развитие в науката и се получават от ускорени в колайдер и натоварени с допълнителна енергия протони на атоми.

Естествената промяна на третичната полипептидна структура в пространството предоставя възможност, в зависимост от приложеното налягане на входа на мембраната, белтъците да променят своята комформация и да преминават през създадените нанотехнологични канали. Последователното подреждане на няколко мембрани една след друга с различна големина на нанотехнологичните пори (канали) донежда до селективна сепарация на полипептидите (с различна молекулна маса и пространствена структура), което е известно в науката като каскадна (селективна) афереза. Обработката на нанотехнологичните канали с имунологично активно съединение (токсин получен от златист стафилокок) и сепариране на плазмата през такава мембрана се обозначава с научния термин – селективна имуноадсорбция на патологичните в кръвната плазма полипептиди.

При болните с автоимунни неврологични заболявания е възможно прилагаеето в клиничната практика на всички методи на терапевтичната афереза: плазмафереза, имунноплазмоадсорбция, селективна плазмафереза, двойно филтрирана плазмафереза, цитофереза с отделяне на лимфоцити и тяхното активиране invitro.

Днес, когато сме изправени пред толкова много въпроси около терапевтичната афереза, не е лесно да се отдели време за писане на книга. Ето защо, ако сме успели чрез настоящия труд да предадем достътъчна информация на читателя за този метод на лечение, нашата монография е постигнала целта си.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *