Плазмафереза

Приема се, че исторически плазмо-цитоферезните процедури са започнали от дълбока древност в Египет с лечебното кръвопускане, отразено в писмените работи на Хипократ и Гален. Терминът плазмафереза произлиза от гръцките думи πλάσμα – плазма (нещо цяло) и ἀφαίρεσις – афаресис (отнемане). Терминът плазмафереза е предложен от James Abel et all. в 1914 год. ( Abel J.J., Rowntree J.D., Tumer B.B. Plasma removal with return of corpuscles. J. Pharmacol. Exp. Ther. 5, 625-641, 1914.).Това е лечебен метод на извличане, обработване, отделяне и връщане отново в кръвообръщението на пречистената плазма.

Терминът цитоферезата произлиза от гръцките думи kýtos – контейнер, тяло (cyto- клетка) и ἀφαίρεσις – афаресис (отнемане). Това е лабораторен или терапевтичен метод, при който се отделят специфични клетъчни компоненти, като еритроцити, левкоцити или тромбоцити от донорската кръв чрез центрофугиране.

Плазмаферезата може да се комбинира с цитофереза за очистване на кръвта не само от токсични причинители или патологични антиген-антитяло комплекси, но и премахване от кръвообръщението на определени клонове имунокомпетентни клетки (лимфоцити), които са отговорни за получаването на антитела насочени към собствените на организма клетки и тъкани (автоимунни заболявания).

Във връзка с лечението на хеморагичния шок по време на Втората световна война и първото десетилетие на след нея (около 1955 г.) бързо се развиват техниките на получаване на различни белтъчни продукти и клетъчни концентрати от човешка донорска кръв.

Белгийският лекар Albert Hustin и д-р Luis Agote от Аржентина са първите, които прилагат натриев цитрат, за да премахнат извънтелесното съсирване на кръвта. По такъв начин, кръвта извън тялото на човек може да се обработва с различни методи и след отстраняване на патологичните съставки да се връща обратно в кръвообръщението.

Благодарение на тези научни постижения плазмаферезата и цитоферезата навлязоха в медицината като извънтелесен метод за лечение при многобройни заболявания. Едни от първите съобщения свързани с приложение на плазмаферезата, като лечебен метод е приложението при ревматоиден артрит и макроглобулинемията на Валденстрьом.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *