Методика

Плазмаферезата може да бъде извършена по два основни метода:

1. Мембранен принцип – обработената с антикуагулант кръв преминава под налягане през полупропусклива мембрана (с различна големина на порите), която пропуска плазмата и задържа формените елементи (клетките), които се връщат обратно в кръвообръщението. При последователно подреждане на две, три или повече полупропускливи мембрани, които са произведени с различна големина на порите се получава каскадна плазмафереза. Това е по-съвременна форма на лечение, тъй като се отделят предимно патологичните съставки на плазмата, а останалите се връщат в кръвообръщението на човека. Ефективността на филтрираните белъчни и други молекули зависи от:

- трансмембранното налягане;

- заложената големина на порите (отворите) на мембраната;

- ефективната повърхност на мембраната в м².

При обработване на полупропускливата мембрана може да се заложат имунологично активни съединения, които улавят патологичните антигени или антиген-антитяло комплекси и така почистват кръвта от причинителите на конкретното заболяване.

2. Сепарация чрез центрофугиране – в зависимост от големината (относителното тегло) на молекулите или формените елементи и скоростта (оборотите) на центрофугата отделните съставни елементи на плазмата модат да се отделят в пречистен вид. Същото се отнася и за клетките в кръвта. По този метод се получават концентрати от еритроцити, тромбоцити и др.

За удължаване лечебния ефект на мембранната плазмафереза, през последните години се въведе и сепарация на патологичните клетъчни елементи чрез центрофугиране.

Заболявания, при които методът намира приложение:

Заболяване
Показания
Синдром на Guillain–Barré
Хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия
Полиневропатия с моноклонална гамапатия от:
Антитела  IgG/IgA
Антитела IgM
Myasthenia, миастенна/смесена криза или периоперативно.
Мултиплена склероза – пристъп и проградиентно протичане
Остър/хроничен полимиозит
Синдром на Lambert-Eaton
Придобита невромиотония
Stiff-Man синдром
Криоглобулинемична полиневропатия
Поражение на ЦНС при лупус
Остър дисеминиран енцефаломиелит
Установени
Установени
-
-
Установено
Изучава се
-
Установено
-
Установено
Установено
Възможно използване
Изучава се
Изучава се
Изучава се
Изучава се
Изучава се

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>