Методика

Плазмаферезата може да бъде извършена по два основни метода:

1. Мембранен принцип – обработената с антикуагулант кръв преминава под налягане през полупропусклива мембрана (с различна големина на порите), която пропуска плазмата и задържа формените елементи (клетките), които се връщат обратно в кръвообръщението. При последователно подреждане на две, три или повече полупропускливи мембрани, които са произведени с различна големина на порите се получава каскадна плазмафереза. Това е по-съвременна форма на лечение, тъй като се отделят предимно патологичните съставки на плазмата, а останалите се връщат в кръвообръщението на човека. Ефективността на филтрираните белъчни и други молекули зависи от:

– трансмембранното налягане;

– заложената големина на порите (отворите) на мембраната;

– ефективната повърхност на мембраната в м².

При обработване на полупропускливата мембрана може да се заложат имунологично активни съединения, които улавят патологичните антигени или антиген-антитяло комплекси и така почистват кръвта от причинителите на конкретното заболяване.

2. Сепарация чрез центрофугиране – в зависимост от големината (относителното тегло) на молекулите или формените елементи и скоростта (оборотите) на центрофугата отделните съставни елементи на плазмата модат да се отделят в пречистен вид. Същото се отнася и за клетките в кръвта. По този метод се получават концентрати от еритроцити, тромбоцити и др.

За удължаване лечебния ефект на мембранната плазмафереза, през последните години се въведе и сепарация на патологичните клетъчни елементи чрез центрофугиране.

Заболявания, при които методът намира приложение:

Заболяване
Показания
Синдром на Guillain–Barré
Хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия
Полиневропатия с моноклонална гамапатия от:
Антитела  IgG/IgA
Антитела IgM
Myasthenia, миастенна/смесена криза или периоперативно.
Мултиплена склероза – пристъп и проградиентно протичане
Остър/хроничен полимиозит
Синдром на Lambert-Eaton
Придобита невромиотония
Stiff-Man синдром
Криоглобулинемична полиневропатия
Поражение на ЦНС при лупус
Остър дисеминиран енцефаломиелит
Установени
Установени

Установено
Изучава се
Установено
Установено
Установено
Възможно използване
Изучава се
Изучава се
Изучава се
Изучава се
Изучава се

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *