Хронична моторна невропатия

Хронична моторна невропатия – бавно прогресиращо заболяване на периферните нерви, водещо до асиметрична слабост  в дисталните отдели на горните крайници. Електродиагностиката показва фокална блокада на предаването на импулси по моторните аксони. За разлика от амиотрофичната латерална склероза протича с демиелинизация, имунообусловена и поддаваща се на лечение с плазмафереза на фона на циклофосфамид [Kornberg A.J., Pestronk A., 1995;].

Съдържанието на IgM-антитела към GM1-ганглиозида се установява при 85% от тези болни [Pestronk A., Choksi R., 1997 В патогенезата на невропатията може да участва и IgM M-протеин, често имащ автоантителна активност. IgM M свързва миелин-асоциирания гликопротеин, което води до демиелинизация на периферните нерви. Плазмаферезата също се счита за един от методите на елиминация на IgM M [Latov N., 1995; Park Y.E. et al., 2010].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *