Болест на Паркинсон

Болест на Паркинсон – явява се прогресиращо  невродегенеративно разстройство, главно с двигателна дисфункция. Етиопатогенезата не е напълно ясна, въпреки че има свидетелства  за наличие на автоимунни нарушения. Изразява се в повишено съдържание на комплемента и редица цитокини в ликвора на фона на увеличени Т-клетки, автоантитела (анти-алфа-синуклеин и анти-GM1-ганглиозид) и вазоактивни пептиди в периферната кръв [Staines D.R., 2007; Monahan A.J., 2008; Benkler M et al., 2009]. Това указва възможност за използването на плазмафереза  в комплексната терапия на това заболяване [Leopold N.A. et al.,1999; Staines D.R. et al., 2008]. С.Г.Морозов и съавт. (1997) с успех провеждат курс на плазмафереза при 29 болни с тежки прояви на болестта на Паркинсон със снижение на индекса на невродефицит с 28 до 8 ед. По скалата на Уебстър и нивото на автоантитела.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *