Исхемичен инсулт

Нарушение на мозъчното кръвообращение и исхемичен инсулт в много случаи се явява последствие не толкова на атеросклеротичен процес, колкото на антифосфолипиден синдром [Greenberg S.M., Hyman B.T.,  1997]. Вероятността от последния нараства при възникване на такава патология в млада възраст, което кара да бъде преразгледана общоприетата в такива случаи лечебна тактика, да се засили антикоагулантната терапия с използването на еферентните методи. Количеството на антикардиолипинови антитела нараства с увеличаване на възрастта с 60 до 70 години, също и у болни със захарен диабет и артериална хипертензия, което не може да изключи влиянието на автоимунни механизми на разстройство на мозъчното кръвообращение [Tanne D. et al., 1999].  Освен това в края на острия период на мозъчния инсулт са установени автоантитела към основния белтък миелин [Евдокимов А.В., Герасимова М.М., 2006]. Има сведения и за възникването на съдови поражения на главния мозък по типа на васкулита въз основата на пояната на автоантитела към миелопероксидазата, явяващи се маркери на васкулит. Отчетено е нарастване с 2-3 пъти нивото на антифосфолипидни антитела и у болните с вертебро-базиларна циркулаторна недостатъчност особено след продължителното и протичане [Фомина Л.А., Герасимова М.М., 2006].

Всичко това позволява плазмаферезата да се счита за многообещаваща при съдовите заболявания на ЦНС и широкото и приложение ще е обект на близко бъдеще. И действително, провеждането на курсове на плазмафереза даже в острия период на исхемичен инсулт на фона на антифосфолипиден синдром позволява да се ускори регреса на речевите и общомозъчни разстройства [Ельчанинов А.П. и др., 2003]. Y. Hasegawa и съавт. (2003), използват метода на каскадна плазмафереза 5-7 дни след инсулт на фона на оклузия на средна мозъчна артерия са получили намаление на вискозитета на плазмата  и значително нарастване на мозъчния кръвоток с 36.4 до 40.7 мг/100г./мин на страната на поражението с бърз регрес на на хемиплегията почти веднага след процедурата. Плазмаферезата се оказва ефективна при остър инсулт на фона на тромботична тромбоцитопенична пурпура [Sevy A. et al., 2011].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *